Tlačová správa

Generálny prokurátor (ďalej ako „GP SR“), na podnet Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ďalej ako „ANRTS“) dňa 20. mája 2016, podal Ústavnému súdu SR návrh na začatie konania o súlade ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii, ktorými bol od 1. apríla 2016 zavedený povinný podiel slovenských hudobných diel (kvóty) v rozhlasovom vysielaní s viacerými článkami Ústavy SR**.**

GP SR namieta, že napadnuté ustanovenia zákona odporujú princípom materiálneho právneho štátu, najmä princípu právnej istoty ako i jednoznačnosti a zrozumiteľnosti právnych predpisov (čl. 1 ods. 1 ústavy). Zákon o vysielaní a retransmisii je v napadnutých ustanoveniach podľa GP SR taktiež v nesúlade s právom garantujúcim nedotknuteľnosť vlastníctva (čl. 20 ods. 1 a 4 ústavy), s právom podnikať (čl. 35 ods. 1 ústavy) a prieči sa povinnosti štátu chrániť a podporovať hospodársku súťaž v trhovo orientovanej ekonomike (čl. 55 ods. 2 ústavy).

ANRTS začiatkom roka 2016, obrátila na GP SR s podnetom na podanie návrhu na začatie konania o súlade ustanovení zavádzajúcich povinný podiel slovenskej hudby v rozhlasovom vysielaní s ústavou Slovenskej republiky.

ANRTS v podnete adresovanom GP SR rovnako ako v rámci legislatívneho procesu, či rokovania o návrhu zákona v NR SR namietala nesúlad „kvót“ s ústavou Slovenskej republiky a závažnými následkami, ktoré zavedenie tejto povinnosti vyvolá.

ANRTS s potešením konštatuje, že GP SR sa stotožnil aj argumentačne s podnetom ANRTS a nesúlad napadnutých ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii odôvodnil nasledovne:

K čl. 1 ods. 1 ústavy

Zmena zákona o vysielaní a retransmisii pôsobí spätne aj na vysielateľov, ktorí majú platné licencie. GP SR nenašiel žiadne legitímne dôvody, ktoré by z ústavného hľadiska mohli ospravedlniť retroaktívne pôsobenie napadnutého predpisu. V tomto smere GP SR napadnutú právnu úpravu ako aj postup zákonodarcu pri jej prijímaní označil za akt svojvôle, ktorý porušuje práva vysielateľov. Zmenou podmienok pre prevádzkovanie rozhlasového vysielania sú totiž porušené najmä ústavné princípy garantujúce právnu istotu pre recipientov právnych noriem a sú sklamané legitímne očakávania držiteľov licencií ohľadne stability právnych predpisov regulujúcich oblasť ich podnikania.

Ako porušenie čl. 1 Ústavy GP SR vidí teda aj nejednoznačnosť a neurčitosť jazyka, ktorý je v zákone použitý. Namieta zlú definíciu „slovenského hudobného diela“ a nemožnosť vysielateľov skutočne zistiť, či niekto má/mal trvalý pobyt v SR.

S ohľadom na deklarovaný cieľ – ochrana kultúrneho dedičstva, považuje GP SR za nezmyselnú požiadavku súčasného alebo minulého trvalého pobytu autora hudby alebo autora textu na území Slovenskej republiky. Prikláňa sa k názoru vysielateľov, že ide o obzvlášť ťažko realizovateľnú požiadavku, keďže vysielatelia nemajú prístup do príslušných databáz.

K čl. 20 ods. 1 a 4 ústavy

GP SR namieta obsahové vymedzenie pojmu „slovenské hudobné dielo“, ako aj to, že nie každé slovenské hudobné dielo je skutočne súčasťou kultúrneho dedičstva a tak neexistuje legitímny dôvod, aby sa jeho preferovaním zasahovalo do práva vysielateľov vlastniť majetok. Zákonodarca zároveň nikde neuvádza ako určil povinný podiel slovenských hudobných diel na úroveň 25 %, pričom takýto zásah vidí GP SR ako neproporčný (neprimeraný) sledovanému cieľu.

GP SR uvádza, že pokiaľ ide o druhý z deklarovaných cieľov – podpora hranosti slovenských hudobných diel, tento nepovažuje za legitímny z dôvodu, že tento cieľ má za následok podporu jedného podnikateľa (umelca) na úkor iného podnikateľa (vysielateľa).

Zároveň zásah do práv vysielateľov vidí GP SR ako neproporcionálny k sledovanému cieľu. Na dosiahnutie sledovaného cieľa mal štát dostatok iných možností (RTVS) a nemusel zaviesť zákonom kvóty ako nelegitímny zásah do práv vysielateľov ako súkromných subjektov.

K čl. 35 ods. 1 ústavy v spojitosti s čl.13 ods. 4 ústavy

GP SR ďalej namieta, že sa vysielateľom s licenciou odňala možnosť autonómne rozhodovať o použití vlastných prostriedkov a majetku, nakoľko napadnutá právna úprava prikazuje použiť štvrtinu (do 31. decembra 2016 pätinu) na presne vymedzený účel. Tento nákup (výber hudobných diel) by vysielatelia pri riadne fungujúcom podnikateľskom prostredí zvažovali s ohľadom na ich vlastné podnikateľské ciele a priority.

Napadnutá právna úprava teda nepochybne predstavuje zásah do práva na podnikanie. Pričom tento zásah je zároveň zásahom do podstaty a zmyslu práva na podnikanie.

K čl. 55 ods. 2 ústavy

GP SR zastáva názor, že napadnutá právna úprava neprimeraným a neodôvodneným spôsobom zasahuje tiež do hospodárskej súťaže. Vysielatelia budú nútení hrať iba také slovenské hudobné diela, o ktoré je záujem, aby boli komerčne úspešní, teda hrať stále tie isté hudobné diela. Zákon popiera snahu rádií o odlíšenie obsahom (dramaturgiou) rozhlasového vysielania, ktoré má byť rozhodujúce pre úspech v súťaži a konkurenčnom prostredí. Jednotlivé rádiá stratia na jedinečnosti, napadnutá právna úprava prostredie uniformuje.

Návrh na pozastavenie účinnosti

Podľa dôvodov uvedených v návrhu GP SR ďalšie uplatňovanie napadnutých ustanovení môže výrazným spôsobom ohroziť vlastnícke práva, práva na ochranu majetku pred jeho núteným obmedzením zo strany štátu ako aj práva na podnikanie vysielateľov s licenciou čím vysielateľom reálne hrozí pokles poslucháčov ich rozhlasového vysielania a tým následne pokles zadávateľov reklamy, čo sa rovná poklesu príjmov a stratám na majetku.

GP SR preto zároveň navrhuje, aby Ústavný súd SR pozastavil účinnosť napadnutých ustanovení (tieto by sa do rozhodnutia US SR vo veci samej nemuseli viac aplikovať).

***

ANRTS verí, že Ústavný súd SR čo najskôr návrh GP SR predbežne prejedná a rozhodne o návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii. ANRTS považuje kvóty za nesprávny a nevhodný spôsob riešenia podpory pôvodnej domácej tvorby, ktorý nielenže poškodzuje vysielateľov ale nezohľadňuje ani požiadavky poslucháčov a v konečnom dôsledku tým ubližuje samotnej domácej hudobnej tvorbe.

V Bratislave, 27.06.2016

Patrik ZIMAN, prezident ANRTS

Ivan ANTALA, viceprezident pre rádiovú sekciu ANRTS

Znenie podania GP SR vedené teraz pod sp. zn. RVP 6810/2016 je možné nájsť na stránke Ústavného súd Slovenskej republiky: otvoriť