Zákon o mediálnych službách účinný od 1. augusta 2022

Dňa 23.07.2022 bol v zbierke zákonov zverejnený zákon č. 264/2022 Z.z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (ďalej len „MZ“), ktorý nadobúda účinnosť 01.08.2022.

Po takmer 22 rokov MZ úplne nahrádza zákon 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a zákon č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní). Základným dôvodom predloženia komplexnej právnej úpravy v oblasti audiovizuálnych služieb bola potreba prenesenia smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie zo 14. novembra 2018.

Od 01.08.2022 je vysielanie rozhlasovej programovej služby (tzv. oprávnených vysielateľov, doterajších vysielateľov na základe licencie – t.j. všetci vysielatelia okrem RTVS) regulované práve MZ a do určitej miery (najmä technické veci) zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Rada pre vysielanie a retransmisiu zriadená podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2022 sa od 01.08.2022 bude nazývať Rada pre mediálne služby, skrátene regulátor. Členovia doterajšej rady sa považujú za členov rady regulátora. Ich funkčné obdobie plynie neprerušene ďalej.

Regulátor vykonáva dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu, poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu. Regulátor vykonáva dohľad aj nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vydávanie periodických publikácií, prevádzkovanie spravodajských webových portálov a poskytovanie agentúrneho servisu, ak dohľad nevykonáva iný orgán dohľadu podľa osobitného predpisu.

Orgánmi regulátora sú: a) rada,b) predseda rady,c) riaditeľ.

Samoregulácia

Samoregulačný orgán na účely MZ je iniciatíva alebo orgán samoregulácie pôsobiaci na území Slovenskej republiky presadzujúci samoregulačný mechanizmus uplatňovaný na základe kódexu správania sa alebo obdobného samoregulačného systému pravidiel správania sa v oblasti poskytovania obsahových služieb (ďalej len „kódex“).

Výkon dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona sa môže uskutočňovať aj prostredníctvom kódexu presadzovaného samoregulačným orgánom a evidovaného regulátorom v evidencii alebo zverejneného Komisiou.

Rada pre reklamu je samoregulačný orgán a mala by zapísať do evidencie regulátora. Po zápise bude mať plnú jurisdikciu rozhodovať namiesto regulátora o veciach upravených kódexom (Etický kódex reklamnej praxe, resp. kódex ktorý ho nahradí/doplní v iných oblastiach ako reklama).

O veci, o ktorej rozhodol samoregulačný orgán zapísaný v evidencii, regulátor nekoná. Regulátor môže začať konanie v prípade, že rozhodnutie samoregulačného orgánu je v celkom zjavnom rozpore s kódexom alebo týmto zákonom alebo je ním uložená sankcia celkom zjavne neprimeraná.

Právo na vyjadrenie

Ak bolo vo vysielanom programe uverejnené nepravdivé alebo neúplné skutkové tvrdenie, ktoré zasahuje do cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby alebo do dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo na uverejnenie vyjadrenia. Vysielateľ je povinný na žiadosť tejto osoby vyjadrenie uverejniť.

Mediálny zákon: zakony.judikaty.info, www.slov-lex.sk

O novej mediálnej reforme napísali