Zánik Rádia Šport

V Bratislave, 31. januára 2020

Vyjadrenie Asociácie rádií Slovenska k zániku Rádia Šport.

S veľkým znepokojením sme prijali správu o ukončení vysielania Rádia ŠPORT. Rádio ŠPORT bolo členom asociácie vysielateľov 12 rokov. Asociácia vysielateľov opakovane a dlhodobo upozorňuje na nevyhovujúcu právnu úpravu pre súkromné rádiá. Ukončenie vysielania Rádia ŠPORT je toho ďalším dôkazom. Súčasná právna úprava zakazuje vysielateľovi rozhlasovej programovej služby na základe licencie mať viac ako jednu programovú službu. To vedie k vysokým prevádzkovým nákladom a problémom s udržateľnosťou ekonomickej prevádzky rádia.

Minulý rok ukončilo vysielanie nitrianske lokálne Rádio MAX po takmer 20 rokoch vysielania, pričom RVR sa rozhodla prideliť individuálne koordinovanú frekvenciu v Nových Zámkoch verejnoprávnemu vysielateľovi a to napriek tomu, že o ňu prejavili záujem aj súkromní vysielatelia.

Rádio ONE, ktoré začalo vysielať v máji 2006 a ktorého licencia končí vo februári 2021, sa takisto rozhodlo nepokračovať vo vysielaní. Zostalo po ňom 13 frekvencii, z ktorých iba o niektoré požiadali existujúci vysielatelia alebo noví žiadatelia. Po poslednom kole prideľovania frekvencií v roku 2019 tak ostalo voľných takmer 10 frekvencií, o ktoré neprejavil záujem žiaden existujúci súkromný vysielateľ ani nový žiadateľ.

Po Rádiu ŠPORT zostane ďalších 5 frekvencií skoordinovaných súkromným subjektom a nie je jasné, koľko z nich budú schopní súkromní vysielatelia, za tohto právneho stavu, efektívne využiť. Rádiový trh má problémy s prežitím a jedným zo základných bariér na oživenie je zastaralá a už nefunkčná úprava zákazu krížového vlastníctva. Táto nezmyselne bráni spájaniu a združovaniu rádií tak, aby boli schopné efektívnejšie hospodáriť a teda aj rozvíjať nové programové služby. Súkromné rádia nie sú v danom právnom stave schopné čeliť rastu hospodárskych nákladov a efektívne využívať pridelené frekvencie, i keď sú to väčšinou nimi individuálne koordinované frekvencie menšieho výkonu. Najmä menšie regionálne rádiá sú už teraz pod hrozbou krachu z dôvodu vysokých platieb za šírenie signálu a vysokým odvodom autorským zväzom.

Ďalším problémom je to, že zákaz krížového vlastníctva ako aj zákaz viacerých programových služieb neplatí pre verejnoprávneho vysielateľa, naopak RTVS je zo zákona o RTVS povinná zabezpečiť vysielanie v pásme FM na 4 celoplošných programových okruhoch a aj preto RTVS zároveň obvykle žiada aj o frekvencie, ktoré si skoordinoval súkromný sektor. Takto sa len prehlbuje nerovnováha v duálnom systéme vysielania, ktoré na Slovensku predstavuje jeden zo základných nástrojov na realizáciu slobody slova a práva na informácie. Asociácia rádií Slovenska bude vyžadovať od novej vlády bezodkladne zmenu legislatívy, ktorá by zabránila krachu ďalších súkromných rádií a zlepšila podmienky súkromného rozhlasového vysielania.

Reakcia Ministerstva kultúry (pdf)


Napísali: