Stanovy Asociácie rádií Slovenska

Stanovy schválené na mimoriadnom kongrese, konanom dňa 21. januára 2020

PREAMBULA

Asociácia rádií Slovenska bola založená ako spoločná platforma vysielateľov za účelom ochrany ich záujmov, podporu podnikania v oblasti rozhlasového vysielania, kultivácie a rozvoja duálneho vysielania ako aj garantovania slobody prejavu ako jednej zo základných hodnôt demokratickej spoločnosti.

I. Úvodné ustanovenie

Asociácia nezávislých rádiových a televíznych staníc Slovenska bola založená v Bratislave dňa 15.12.1992. Na kongrese dňa 21.1.2020 boli schválené nové stanovy a názov bol zmenený na Asociácia rádií Slovenska (ďalej len „Asociácia“).

II. Názov a sídlo

(1) Názov Asociácie znie: „Asociácia rádií Slovenska “, v skratke „ARV“.

(2) Sídlo Asociácie je: Grösslingova 63, 811 09 Bratislava.

III. Právna forma

Asociácia je záujmovým združením právnických osôb v zmysle ust. § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov.

IV. Doba trvania

Asociácia sa zakladá na dobu neurčitú.

V. Predmet činnosti

Predmetom činnosti Asociácie je:

a) ochrana slobody prejavu a práva na informácie prostredníctvom šírenia slobodného rozhlasového vysielania,

b) rozvoj a ochrana slobodného rozhlasového vysielania, vrátane obsahu vysielania a technológií šírenia a verejného prenosu,

c) vytváranie platformy pre zdieľanie informácií o rozhlasovom vysielaní,

d) príprava návrhov a aktívna spolupráca pri príprave legislatívy týkajúcej sa rozhlasového vysielania, autorského práva ako aj iných oblastí, ktoré sú predmetom záujmu členov Asociácie,

e) popularizácia a propagácia rozhlasového vysielania, činnosti Asociácie ako i jej členov,

f) ochrana záujmov členov Asociácie ako podnikateľov v oblasti rozhlasového vysielania, vrátane vytvárania korektného trhového prostredia, vytvárania vhodných podmienok pre hospodársku súťaž, správy a efektívneho využívania frekvenčného spektra v rámci systému duálneho vysielania,

g) zastupovanie členov Asociácie pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi verejnej správy ako aj inými subjektami v oblastiach týkajúcich sa predmetu činnosti Asociácie,

h) spolupráca s orgánmi verejnej moci, ďalšími subjektmi a vedecko-výskumnými inštitúciami pri rozvoji rozhlasového vysielania,

i) vytváranie vyváženého prostredia a podpora spolupráce s organizáciami kolektívnej správy a inými subjektmi v oblasti autorského práva a rozhlasového vysielania,

j) podieľanie sa na rozvoji a kultivácií prostredia rozhlasového vysielania vrátane podpory samoregulačných a koregulačných mechanizmov smerujúcich k zlepšovaniu podmienok rozhlasového vysielania,

k) vytváranie a podieľanie sa na vytváraní etických kódexov správania sa v oblasti rozhlasového vysielania,

l) v oblasti predmetu činnosti Asociácia vstupuje do národných ako aj medzinárodných organizácií a presadzuje záujmy svojich členov,

m) zaujatie stanoviska pri spore medzi členmi Asociácie, na požiadanie člena Asociácie.

VI. Úprava majetkových pomerov

(1) Asociácia nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Jej príjmami sú najmä členské príspevky jej členov, dary a príspevky právnických a fyzických osôb.

(2) Za hospodárenie Asociácie zodpovedá Rada. Kongres určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Asociácie ako aj schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku Asociácie a kontroluje hospodárenie s ním. Kongres schvaľuje rozpočet Asociácie a jeho zmeny a kontroluje jeho čerpanie.

(3) Každý člen Asociácie je povinný zaplatiť ročný členský príspevok určený v súlade s týmito stanovami. O výške členského príspevku rozhoduje Kongres. Dátum splatnosti členského príspevku určuje Rada. Ak nerozhodne inak, členský príspevok je splatný vždy najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka, za ktorý sa členský príspevok platí. Rada je oprávnená rozhodnúť o odpustení členského príspevku členovi Asociácie ako aj povoliť jeho platenie v splátkach.

(4) V prípade zániku členstva v Asociácii v priebehu kalendárneho roka, je člen Asociácie, ktorému skončilo členstvo v Asociácii povinný zaplatiť alikvotnú časť členského príspevku za obdobie kalendárneho roka, počas ktorého bol členom Asociácie. Ak člen Asociácie zaplatil celý členský príspevok a následne mu zaniklo členstvo v Asociácii, Asociácia vráti alikvotnú časť členského príspevku bývalému členovi Asociácie do 30 dní od zániku členstva v Asociácii.

VII. Vznik členstva

(1) Členom Asociácie môže byť iba právnická osoba, ktorá je vysielateľom rozhlasovej programovej služby na základe licencie v zmysle príslušného právneho predpisu. Žiadosť o prijatie za člena musí podpísať osoba oprávnená konať za žiadateľa. Prílohou žiadosti je kópia výpisu žiadateľa z obchodného registra a kópia právoplatného rozhodnutia o udelení licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby.

(2) O prijatí za člena Asociácie rozhoduje Kongres Asociácie na základe žiadosti žiadateľa a vyjadrenia Rady. Žiadateľ sa stáva členom Asociácie dňom rozhodnutia Kongresu Asociácie o prijatí za člena. .

(3) Kongres môže rozhodnúť o podmienečnom prijatí za člena žiadateľa, ktorý nespĺňa všetky podmienky členstva. Takto prijatý člen Asociácie sa stáva riadnym členom dňom, kedy doručí Asociácii doklady o splnení podmienok členstva a týmto dňom taktiež nadobúda práva člena Asociácie.

VIII. Zánik členstva

(1) Členstvo v Asociácii zaniká:

a) zánikom člena ako právnickej osoby,

b) zánikom alebo odňatím licencie na prevádzkovanie rozhlasového vysielania alebo televízneho vysielania podľa príslušného právneho predpisu,

c) rozhodnutím Kongresu o vylúčení člena,

d) zánikom členstva pre neplatenie členského príspevku.

(2) Členstvo v Asociácii zaniká u člena, ktorému zanikla alebo bola odňatá licencia na vysielanie rozhlasovej programovej služby Členstvo v Asociácii zaniká ku dňu zániku alebo odňatia licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby.

(3) Členstvo v Asociácii zaniká na základe žiadosti člena o zánik členstva podpísanej oprávneným zástupcom člena. Podpis na žiadosti musí byť úradne overený. Členstvo zaniká ku dňu, kedy bola žiadosť doručená Asociácii.

(4) Členstvo v Asociácii zaniká rozhodnutím Kongresu o vylúčení člena z Asociácie. Kongres môže vylúčiť člena z Asociácie výlučne v prípadoch, keď člen nespĺňa podmienky členstva v Asociácii v zmysle týchto stanov, nedodržiava tieto stanovy, rozhodnutia Kongresu alebo Rady, preukázateľne koná nekalosúťažne, koná v rozpore so záujmami Asociácie, alebo sa dlhšiu dobu nezúčastňuje na činnosti Asociácie a zasadnutiach Kongresu. Návrh na vylúčenie člena z Asociácie predkladá Kongresu Rada alebo člen Asociácie.

(5) Rada môže rozhodnúť o podmienečnom zániku členstva člena Asociácie, ktorý je najmenej tri mesiace v omeškaní so zaplatením členského príspevku alebo akejkoľvek jeho časti. V takomto prípade sa dotknutému členovi Asociácie zvyšuje členský príspevok na daný rok o 20% určenej výšky ročného členského príspevku. Rada oznámi toto svoje rozhodnutie písomne dotknutému členovi.

IX. Rozhodnutie o vzniku a zániku členstva

(1) O vzniku a zániku členstva v Asociácii podľa týchto stanov rozhoduje Kongres na svojom zasadnutí dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov.

(2) Rozhodnutia Kongresu o prijatí, zamietnutí žiadosti o prijatí a vylúčení člena z Asociácie sú právoplatné dňom rozhodnutia Kongresu. Žiadateľ sa stáva členom Asociácie momentom rozhodnutia Kongresu o prijatí za člena Asociácie a zaplatením členského príspevku na príslušný rok.

(3) O podmienečnom zániku členstva rozhoduje Rada nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Ak Rada alebo Kongres nerozhodne inak, v prípade, ak člen nezaplatí členský príspevok zvýšený v zmysle článku VIII. ods. (5) týchto stanov alebo jeho akúkoľvek časť do 6 mesiacov odo dňa rozhodnutia o podmienečnom zániku členstva v Asociácii členstvo takéhoto člena v Asociácii zaniká.

X. Práva člena Asociácie

Člen Asociácie má tieto práva:

a) zúčastňovať sa a hlasovať na zasadnutí Kongresu Asociácie,

b) navrhovať a voliť za Prezidenta, Viceprezidenta a člena Rady Asociácie,

c) zúčastňovať sa prostredníctvom svojho zástupcu, ktorý bol zvolený do Rady Asociácie, na rokovaní a rozhodovaní tohto orgánu Asociácie,

d) zúčastňovať sa na rokovaní Rady Asociácie, pokiaľ sa rokuje o ňom,

e) podávať návrhy a vyjadrovať sa k všetkým závažným záležitostiam súvisiacim s Asociáciou a jej činnosťou,

f) žiadať Asociáciu o pomoc, spoluprácu a súčinnosť v záležitostiach súvisiacich s prevádzkovaním rozhlasového a televízneho vysielania,

g) byť informovaný o činnosti Asociácie,

h) podieľať sa pri zrušení Asociácie na rozdelení likvidačného zostatku jej majetku.

XI. Povinnosti člena Asociácie

Člen Asociácie je povinný:

a) dodržiavať tieto stanovy a riadiť sa rozhodnutiami Kongresu Asociácie a Rady Asociácie,

b) v rámci podnikania dodržiavať pravidlá slušnosti a postupovať vždy eticky,

c) dodržiavať dohody,

d) riadne platiť členské príspevky.

XII. Orgány Asociácie

(1) Orgány Asociácie sú:

a) Kongres,

b) Rada,

c) prezident

d) viceprezident,

(2) Členovia orgánov sú podľa písm. b) až d) volení v súlade s týmito stanovami.

XIII Voľba členov orgánov Asociácie

(1) Voľby členov orgánov Asociácie sú priame, rovné a realizujú sa tajným hlasovaním. Voľby členov orgánov Asociácie sa uskutočnia spravidla najneskôr jeden mesiac pred skončením funkčného obdobia členov orgánov Asociácie.

(2) Každý člen Asociácie má pri voľbe členov orgánov Asociácie jeden hlas. Voľba orgánov asociácie sa uskutoční výlučne na Kongrese. Nepoužije sa ustanovenie čl. XIV ods. 8 týchto stanov.

(3) Návrh na člena orgánu môže Kongresu predložiť ktorýkoľvek člen Asociácie. Návrh na člena orgánov Asociácie je potrebné doručiť Asociácii spravidla najneskôr 14 dní pred Kongresom. Kongres sa môže uzniesť, že bude akceptovať aj návrh doručený neskôr. Ustanovenia ods. 4 a 5 sa použijú primerane.

(4) Súčasťou návrhu na voľbu člena orgánu Asociácie je písomný súhlas navrhovaného kandidáta s jeho kandidatúrou na člena určitého orgánu Asociácie a vyhlásenie kandidáta, že spĺňa podmienky pre zvolenie za člena orgánu Asociácie.

(5) Rada preskúma návrhy a najneskôr 7 dní pred konaním Kongresu oznámi kandidátovi a členovi, ktorý ho navrhol, či kandidát spĺňa podmienky pre voľbu za člena orgánu Asociácie.

(6) Rada pozve navrhnutých kandidátov na zasadnutie Kongresu kde sa uskutoční voľba. Voľbe predchádza prezentácia a vypočutie navrhnutých kandidátov. Členovia Asociácie sú oprávnení klásť po prezentácii kandidátovi otázky.

(7) Kongres pristúpi k voľbe členov orgánov Asociácie v nasledovnom poradí:

a) Prezident

b) Viceprezident,

c) Členovia rady.

(8) Voľba sa uskutoční prostredníctvom hlasovacích lístkov. Pre voľbu členov každého z orgánov Asociácie sa použije samostatný volebný lístok. Na volebnom lístku je uvedený orgán Asociácie, ktorého členovia sa volia a volebný lístok obsahuje zoznam navrhnutých kandidátov, ktorí podľa rozhodnutia Rady spĺňajú podmienky pre voľbu za člena orgánov Asociácie. Na volebnom lístku sú kandidáti uvedení v poradí v akom bol návrh ich kandidatúry doručený Asociácii. Na volebnom lístku je uvedené koľko členov volených orgánov Asociácie sa volí.

(9) Na realizáciu a dohľad nad voľbou členov orgánov Asociácie zvolí Kongres volebnú komisiu, ktorá má 3 členov.

(10) Každý člen Asociácie obdrží pred začiatkom voľby volebné lístky pre voľbu členov orgánov Asociácie. Volebné lístky upraví člen Asociácie tak, že na volebnom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorého volí za člena voleného orgánu Asociácie. Následne člen Asociácie vloží volebný lístok do pripravenej volebnej schránky. V prípade, že na volebnom lístku bude vyznačený väčší počet kandidátov ako sa má voliť členov orgánu Asociácie je volebný lístok neplatný.

(11) Sčítanie hlasov realizujú členovia volebnej komisie. Zvolení sú kandidáti, ktorí dostanú najvyšší počet hlasov. Na zvolenie je potrebná minimálne nadpolovičná väčšina hlasov členov prítomných na Kongrese.

(12) V prípade ak sa napríklad z dôvodu rovnosti hlasov nedá určiť ktorý z kandidátov je zvolený, pristúpi Kongres k opakovanej voľbe. Do opakovanej voľby postupujú kandidáti medzi ktorými sa má rozhodnúť o členovi orgánu Asociácie.

(13) V prípade ak kandidát nedosiahne dostatočný počet hlasov a tak príde k nezvoleniu člena orgánu Asociácie, uskutoční sa opakovaná voľba. Do opakovanej voľby postupuje maximálne dvojnásobný počet kandidátov ako je členov orgánov, ktorých je potrebné zvoliť. Do opakovanej voľby postupujú kandidáti, ktorí dostali najviac hlasov ale neboli zvolení.

(14) V prípade ak ani v opakovanej voľbe nie sú zvolení členovia orgánov Asociácie pristúpi sa k druhému kolu voľby. Do druhého kola voľby sa nesmú prihlásiť kandidáti, ktorí neuspeli v prvom kole voľby. Na priebeh druhého kola voľby sa primerane použijú ustanovenia ods. 1 až 13 tohto článku zmluvy. V prípade ak ani v druhom kole voľby nie je zvolený člen orgánov Asociácie, pristúpi sa k novej voľbe. Primerane sa použijú ustanovenia ods. 1 až 14 tohto článku zmluvy

(15) Pri voľbe členov rady, ak nie je možné z dôvodu rovnosti hlasov určiť zvolených členov Rady uskutoční sa druhé kolo voľby, do ktorého postúpia prví nezvolení kandidáti s rovnakým počtom hlasov, ktorí dosiahli minimálne nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov Asociácie.

(16) Výsledky volieb oznámi osoba, ktorá vedie Kongres.

(17) Funkčné obdobie zvolených členov volených orgánov Asociácie začína deň po skončení funkčného obdobia predchádzajúcich členov volených orgánov Asociácie alebo dňom voľby (ak funkčné obdobie predchádzajúcich členov volených orgánov Asociácie už skončilo).

XIV. Kongres

(1) Kongres je najvyšším orgánom Asociácie, tvoria ho všetci členovia Asociácie.

(2) Zasadnutie Kongresu zvoláva Rada na základe svojho rozhodnutia elektronicky prostredníctvom e–mailu alebo doporučeným listom obsahujúcim miesto, čas a predpokladaný program zasadnutia. Pozvanie na zasadnutie musí byť odoslané všetkým členom Asociácie najmenej 30 dní pred dňom konania zasadnutia. Zasadnutie Kongresu musí byť zvolané aspoň raz ročne. Rada zvoláva zasadnutie Kongresu aj ak to považuje sama za účelné. Rada je povinná zvolať zasadnutie Kongresu ak o to požiada 30% všetkých členov Asociácie, Prezident alebo Viceprezident. V tomto prípade musí byť zasadnutie zvolané v lehote do 60 dní od doručenia takejto žiadosti Rade.

(3) Ak nie je uvedené inak, Kongres rozhoduje na svojom zasadnutí formou verejného hlasovania a to nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných členov. Kongres môže rozhodnúť, že bude rozhodovať o určitej otázke formou tajného hlasovania. Každý člen Asociácie má pri hlasovaní na Kongrese jeden hlas.

(4) Kongres Asociácie je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná aspoň dvojtretinová väčšina všetkých členov Asociácie. Zasadnutie Kongresu vedie Prezident, alebo ním poverený člen Rady. Na zasadnutí môžu byť prítomné po dve osoby za každého člena Asociácie, zapisovateľ ako aj iní pozvaní hostia.

(5) O zasadnutí Kongresu spíše zapisovateľ zápisnicu, ktorú po zasadnutí Kongresu podpíše osoba, oprávnená konať v mene Asociácie. Zápisnica musí obsahovať všetky rozhodnutia Kongresu a iné skutočnosti, ktoré boli predmetom zasadnutia Kongresu. Rada zašle kópiu zápisnice a prezenčnej listiny všetkým členom Asociácie bezodkladne po ukončení zasadnutia prostredníctvom e mailu.. Výpisy zo zápisnice zasadnutia Kongresu zašle Rada aj osobám, o ktorých prijatí a neprijatí za člena alebo vylúčení rozhodol Kongres.

(6) Kongres rozhoduje najmä o:

a) Základných otázkach činnosti Asociácie,

b) zmenách stanov,

c) prijímaní a vylučovaní členov Asociácie,

d) voľbe a odvolaní členov Rady Asociácie, Prezidenta a Viceprezidenta,

e) vstupe Asociácie do organizácií,

f) určení výšky členských príspevkov,

g) schválení ročnej účtovnej závierky Asociácie,

h) zrušení Asociácie,

i) iných otázkach zverených mu právnymi predpismi, alebo týmito stanovami.

(7) Kongres môže časť svojich právomocí postúpiť Rade svojím rozhodnutím.

(8) Členovia Asociácie môžu prijímať rozhodnutia aj mimo Kongresu. Návrh uznesenia predkladá členom Asociácie na vyjadrenie Prezident, Viceprezident, alebo spoločne minimálne 5 členovia Asociácie, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia Asociácie zasielajú elektronickou poštou na adresu Asociácie. Ak sa člen Asociácie nevyjadrí v určenej lehote, platí, že s návrhom nesúhlasí. Prezident alebo Viceprezident oznámi bezodkladne všetkým členom Asociácie výsledky hlasovania. Väčšina sa počíta z celkového počtu členov Asociácie. Na prijatie rozhodnutia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov.

XV. Rada

(1) Rada je štatutárnym a výkonným orgánom Asociácie.

(2) Rada má minimálne 3 členov a maximálne 5 členov volených Kongresom vždy na dobu 3 rokov. Okrem členov volených Kongresom sú členmi Rady aj Prezident a Viceprezident. Členom Rady Asociácie voleným Kongresom môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, má dostatočnú skúsenosť v oblasti pôsobenia Asociácie a požíva v danom odvetví dobrú povesť.

(3) Do právomoci Rady patrí:

a) rozhodovanie o bežných prevádzkových a hospodárskych záležitostiach Asociácie,

b) ochrana oprávnených záujmov Asociácie a jej členov,

c) zastupovanie Asociácie vo vzťahoch voči tretím osobám,

d) vedenie zoznamu členov Asociácie,

e) zvolávanie zasadnutí Kongresu Asociácie a ich organizácia,

f) poskytovanie potrebných informácií členom Asociácie,

g) informovanie Kongresu o svojej činnosti medzi zasadnutiami Kongresu,

h) rozhodovanie o osobe, ktorá bude zastupovať Asociáciu vo vzťahu k tretím osobám (iné právnické osoby, pracovné skupiny a pod.),

i) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do jej právomoci zveril Kongres, alebo tieto stanovy.

(4) Rada môže časť svojich právomocí postúpiť Prezidentovi alebo Viceprezidentov svojím rozhodnutím.

(5) Rada je povinná pri svojej činnosti dodržiavať rozhodnutia Kongresu a ustanovenia stanov Asociácie.

(6) Rada je povinná prizvať na svoje rokovanie toho člena Asociácie, o ktorom sa rokuje. Rada môže na svoje zasadnutie prizvať podľa potreby aj inú osobu.

(7) Spôsob zvolávania, rokovania a rozhodovania Rady stanoví Rada svojím rozhodnutím.

(8) Členovia Rady sú povinní zúčastňovať sa na rokovaniach Rady. Ak sa člen Rady volený Kongresom bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní dvakrát po sebe rokovania Rady, jeho členstvo v Rade zanikne.

(9)Ak klesne počet členov Rady volených Kongresom pod počet stanovený podľa ods. (2) je Prezident, Viceprezident alebo najstarší člen Rady povinný a oprávnený zvolať zasadnutie Kongresu.

(10) Funkcia člena Rady voleného Kongresom zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia; v takomto prípade zaniká funkcia člena Rady až zvolením nového člena Rady,

b) vzdaním sa funkcie,

c) odvolaním Kongresom ak člen Rady stratí predpoklady na výkon funkcie alebo sa dopustí konania nezlučiteľného s členstvom v Rade.

(11) Rada je uznášania schopná ak je na jej rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a Prezident alebo Viceprezident. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov Rady.

(12) Rada môže prijímať rozhodnutia aj mimo jej rokovaní. Návrh uznesenia predkladá členom Rady na vyjadrenie, ktorýkoľvek jej člen, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia Rady zasielajú elektronickou poštou na adresu Asociácie. Ak sa člen Rady nevyjadrí v určenej lehote, platí, že sa zdržal hlasovania. Prezident alebo Viceprezident oznámia bezodkladne všetkým členom Rady výsledky hlasovania. Väčšina sa počíta z celkového počtu členov Rady. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov.

XVI. Prezident a Viceprezident

(1) Prezident a Viceprezidenti sú volení Kongresom vždy na dobu 3 rokov. Prezidentom a Viceprezidentom nemôže byť osoba zastupujúca člena Asociácie, ktorý nemá uhradené všetky splatné členské príspevky

(2) Prezident a Viceprezident informujú o svojej činnosti Radu a sú povinní riadiť sa jej rozhodnutiami a rozhodnutiami Kongresu.

(3) V prípade zániku funkcie Prezidenta bude do konania Kongresu vykonávať funkciu Prezidenta Viceprezident . V prípade zániku funkcie Viceprezidenta zvolí do konania Kongresu Rada za nového Viceprezidenta jedného z členov Rady.

(4) Ak nie je určené inak, pre zánik funkcie Prezidenta a Viceprezidenta sa primerane použijú ustanovenia čl. XV. ods. (10) týchto stanov.

XVII. Konanie v mene Asociácie

Asociáciu vo vzťahoch k tretím osobám zastupuje a v jej mene navonok koná a podpisuje Prezident, alebo v čase jeho neprítomnosti Viceprezident.

XVIII. Zánik Asociácie

(1) Asociácia zaniká výmazom z registra združení na základe rozhodnutia Kongresu, po vykonanej likvidácii majetku.

(2) Likvidačný zostatok majetku Asociácie bude rozdelený medzi jej členov rovnakým dielom.

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy môžu byť zmenené výhradne rozhodnutím Kongresu.

Stiahnuť Stanovy ARS 2020 vo formáte PDF