Asociácia rádií Slovenska

Asociácia rádií Slovenska (ARS) je záujmovým združením rádií Slovenska. Aktuálne má ARS 16 členov a 6 členov rady ARS. ARS je dôležitou informačnou a propagačnou platformou v oblasti rádiového súkromného vysielania.

Úlohou ARS je zastupovanie členov ARS v komunikácii s ochrannými organizáciami SOZA a SLOVGRAM, podieľanie sa na vzniku a vývoji legislatívneho a regulačného slovenského mediálneho prostredia, komunikuje za členov s orgánmi štátnej správy (napr. Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR), Parlamentné komisie, Výbory parlamentu, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) a pod.).

ARS komunikuje aj so združeniami pôsobiacimi v oblasti médií a reklamy, európskymi štruktúrami súvisiacimi so súkromným vysielaním.

ARS poskytuje svojim členom právny servis v súvislosti s platnou legislatívou a digitalizáciou, rádia združené v ARS majú zázemie, ktoré im umožňuje byť v duálnom systéme rovnocenným partnerom v komunikácii s verejnými inštitúciámi.

ARS je členom profesných združení:
Rada pre reklamu, www.rpr.sk
Creative Industry Forum, www.cif.sk